Rapporter

Rapporter utgivna av Nka eller med Nka som samverkanspart.

Utvärdering av familjehelger – ett stöd till utlandsveteranfamiljer

Omslag av rapporten Utvärdering av familjehelger – ett stöd till utlandsveteranfamiljerFörsvarsmakten finansierar sedan 2018 familjehelger för utlandsveteraner och deras familjer som en del av personal- och anhörigarbetet. Familjehelgerna genomförs av anhörignätverket Invidzonen i syfte att stötta och informera föräldrar där den ena föräldern har varit, är utsänd eller kommer att sändas ut på ett internationellt uppdrag. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har på uppdrag av Försvarsmakten genomfört en utvärdering av familjehelgerna, vilket redovisas i denna rapport. Fokus för utvärderingen har varit måluppfyllelse och förväntade effekter för deltagande familjer. 

Läs eller ladda ner rapporten

Konsekvenser av covid‐19‐pandemin för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har kartlagt hur anhöriga, personal och stödet till anhöriga har påverkats av covid-19-pandemin. I denna rapport redovisas resultatet av kartläggningen samt Nka:s förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pandemin och kommande kriser. 

Läs eller ladda ner rapporten

Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund?

Svenska Röda Korset har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga tagit fram rapporten "Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund? – Ett underlag till handledning för utveckling av stödet för anhöriga med migrationsbakgrund". Syftet med studien var att få ökad insikt och förståelse för vilka utmaningar anhöriga med migrantbakgrund kan ha. Studien utgör ett underlag till en handledning om hur frivilliga och personer inom olika organisationer kan bemöta anhöriga med migrationsbakgrund.

Läs/ladda ner rapporten 

Se också gärna det inspelade seminariet "Hur kan vi arbeta med anhöriga med migrationsbakgrund?"

Från kaos till struktur och riktning framåt 

Projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionedsättning är ett 3-årigt projekt som startade i januari 2019 i samarbete mellan Nka, Socialstyrelsen och åtta kommuner. Projektet har sin grund i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning".

Från kaos till struktur och riktning framåt är en delrapport som sammanfattar resultat och erfarenheter fram till maj 2020. 

Läs rapporten 

Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatrin – hur har de det?

Rapporten "Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatrin – hur har de det?" ger en bild av hur barn har det i familjer där minst en förälder får specialistpsykiatrisk vård för till exempel depression, dystymi eller ångeststörning. Resultatet visar bland annat att barn som har en förälder med psykisk ohälsa i regel mår sämre än barn som inte har en förälder som mår psykiskt dåligt.

Läs rapporten

Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling?

Under 2019 genomförde Anhörigas Riksförbund en kartläggning av landets kommunala anhörigstöd. Kartläggningen visar bland annat att stödet ser olika ut i landets kommuner och att personalresurserna som läggs på stöd till anhöriga har minskat sedan 2014.

Projektet har finansierats av Socialstyrelsen och genomförts i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Läs rapporten

Anhörigskap ur ett genusperspektiv

Rapporten är en kunskapsöversikt av anhörigas situation i Sverige utifrån ett genusperspektiv. Fokus ligger på förvärvsarbetande kvinnor och män, där kartläggningen av befintlig forskning och annan litteratur kompletterats med djupintervjuer med totalt 14 anhöriga för att få berättelser från verkligheten.

Läs/ladda ner rapporten 

Vuxensyskon som anhöriga

Vuxensyskon som anhörigaI Sverige har enligt uppskattningar var femte person i vuxen ålder en funktionsnedsättning. Detta gör med en befolkning i vuxen ålder på drygt 8 miljoner att ca 1,6 miljoner personer har en funktionsnedsättning. Hur många av dessa som har ett eller flera syskon finns det inga uppgifter om. Det finns en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning behöver stöd. I vissa kommuner och regioner erbjuds idag samtalsgrupper eller gruppverksamhet för barn och ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning. Med tanke på det gång på gång klarlagda behovet av stöd hos syskonen är det synnerligen viktigt att man i alla delar av landet accelererar arbetet med att utveckla anhörigstödet till barn och ungdomar.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Rapport om nationell anhörigstrategi

Rapport om nationell anhörigstrategiNationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Under 2017 togs ett underlag fram för en nationell anhörigstrategi vilket presenterades för socialdepartementet.

Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv.

Det innebär att anhöriga ska:
– Ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll.
– Ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet oberoende av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs eller ladda ner rapporten

Läs eller ladda ner flyer

Läs eller ladda ner broschyr

Beställ rapporten

Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende: En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga

Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteendeÅr 2012 beslutade Region Skåne att bevilja SHEDO finansiering för att ta fram en utbildning för anhöriga. Sensus studieförbund anlitades som samarbetspartner till SHEDO i framtagandet av utbildningsmaterialet. Målen för utbildningen kan sammanfattas med att skapa en reflekterade och kreativ atmosfär i samband med att deltagarna träffades i utbildningen, att bidra till kunskap och insikt om självskadebeteende, anhörigas situation, strategier för att hantera anhörigas situation och relationen till den drabbade och det egna sociala nätverket. Anhörigutbildningar har genomförts i Sensus regi i tre svenska städer. Utbildningen har därefter också genomförts vid åtta psykiatriska verksamheter på olika platser i landet där vårdpersonal utbildats till samtalsledare och själva hållit i anhörigutbildningarna. Föreliggande systematiska uppföljning avser anhörigutbildningar genomförda vid dessa psykiatriska verksamheter.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvårdDet saknas kunskap om i vilken omfattning barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Socialstyrelsen gav Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare vid ett urval av enheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Författarna svarar själva för innehåll, slutsatser och förslag.

Läs eller ladda ner rapporten

Unga omsorgsgivare i Sverige – en kort översikt

När en förälder lider av allvarliga svårigheter kräver i vissa fall familjens livssituation att barn tar ansvar och utövar omsorg och blir så kallade unga omsorgsgivare. När barn har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag kan det leda till begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter.

Den här studien inleddes 2014 med en kartläggning av i vilken omfattning 15-åringar i Sverige utövar omsorg och i vilka former (2424 elever i årskurs 9 besvarade en enkät). Tio ungdomar svarade dessutom på en webbenkät om hur de påverkas av att ge omsorg. Den avslutande tredje delen av studien bygger på fördjupande intervjuer med fyra barn och unga vuxna som av olika anledningar och på olika sätt har tagit hand om någon i familjen.

Läs eller ladda ner översikten

Young carers in Sweden – a short overview

This short overview 'Young Carers in Sweden' is a summary of two reports on young carers in Sweden. The government initiated a wide spreading development work, in which the National Board of Health and Welfare, the National Institute of Public Health, Swedish municipalities and health care regions collaborated to strengthen support to children and young people in families with substance abuse, serious illness or mental ill-health, violence or death of a parent. These two reports provide the foundation for this work. The references to the original reports are found at the end of the overview.

Read or download the overview

Children as next of kin in Sweden

Översikten är en sammanfattning av åtta rapporter om barn som anhöriga i Sverige. Rapporterna har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag om ett brett nationellt utvecklingsarbete där Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting samarbetar för att stärka stödet till barn och unga i familjer med missbruk, allvarlig sjukdom eller psykisk ohälsa, eller då en förälder avlider.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress – en systematisk litteraturstudie

Bild: Utsida rapportDetta är den sjätte rapporten i projektet "Barn som anhöriga", som genomförs av CHESS vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på uppdrag av Socialstyrelsen. Inledningsvis ger rapporten en teoretisk översikt om barn som anhöriga till föräldrar med posttraumatisk stress. Därefter görs en systematisk granskning av den empiriska litteraturen om betydelsen av post-traumatisk stress hos flyktingföräldrar i exil för deras barns hälsa och välbefinnande.

Läs eller ladda ner rapporten

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Bild: Utsida rapportNationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" på uppdrag från Socialdepartementet. Rapporten ingår i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen.

I rapporten framgår det tydligt att trygghet är själva förutsättningen för att kunna skapa bästa och mesta möjliga välbefinnande för anhöriga och äldre närstående. Andra viktiga byggstenar är tillhörighet, delaktighet och betydelsefullhet. Det finns också ett behov av kompetensutveckling – både i verksamheterna och hos de anhöriga. I kunskapssammanställningen framgår också att anhöriga och äldre närstående tenderar att bemötas och behandlas olika beroende på den utbildning, arbete och social position personen har. Detsamma gäller kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Rapporten tar upp en rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv.

Läs rapporten

Kortversion av rapporten

Barn och unga som utövar omsorg

Bild: Utsida rapportDen här studien inleddes 2014 med en kartläggning av i vilken omfattning 15-åringar i Sverige utövar omsorg, vilka former av omsorg som utövas och hur unga som tar ett omsorgsansvar upplever att de påverkas av att utöva omsorg. Den här avslutande delen av studien bygger på intervjuer med fyra barn och unga vuxna som av olika anledningar och på olika sätt har tagit hand om en förälder och/eller syskon. Dessa ungas berättelser jämförs med internationell forskning. Syftet med intervjustudien är att få fördjupad kunskap om hur unga kan uppleva att ge omsorg och hur det påverkar dem.

Läs eller ladda ner rapporten Barn och unga som utövar omsorg

Samverkan kring gravida med missbruksproblem: En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga

Bild: utsida rapportStudie med syfte att belysa arbetet vid Mödra- och barnhälsovårdsteamet i Haga, som är en vårdenhet specialiserad på gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med missbruksproblem samt deras barn. Intresset riktades mot hur arbetet på mottagningen var upplagt, kännetecken hos patientgruppen samt hur och i vilken mån samverkan med andra verksamheters bedrevs. De huvudsakliga resultaten visade att det i patientgruppen fanns en relativt stor variation med avseende på sådant som boendesituation, civilstånd och sysselsättning. Denna rapport är endast tillgänglig som pdf.

Läs eller ladda ner rapporten

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Bild: utsida rapportRapport nr 5 i projektet "Barn som anhöriga", som genomförs av CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar. Rapportens syfte är att belysa hur vanligt det är att barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9 samt för hälsa och social situation för unga vuxna i åldern 18–40 år.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010–2013 – slutrapport

Bild: Utsida rapportFör att dra lärdom av det utvecklingsarbete som genomförs gällande stöd till anhöriga har Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samverkan med åtta FoU-enheter kartlagt och följt utvecklingen av stödet till anhöriga i åtta kommuner: Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik. Tidigare har resultatet av kartläggning 1, gällande år 2010 presenterats. I denna rapport som utgör projektets slutrapportering, analyseras utvecklingen av anhörigstödet under de därpå följande åren. Denna sammanfattning fokuserar på de förändringar som skett under de senaste åren.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Utvärdering av Blandade Lärande Nätverk – År 2009 till första halvåret 2014

Vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har man sedan starten år 2008 arbetat med metoden Blandade lärande nätverk (BLN). Syftet med BLN är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt att generera utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner.

För att få ökad kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt BLN både kort- och långsiktigt kan bidra till evidensbaserade förändrings- och utvecklingsarbeten gällande anhörigstöd är det angeläget att utvärderingar genomförs. Under år 2015 genomfördes därför utvärderingar utifrån olika perspektiv, varav föreliggande studie är en av dessa.

Läs eller ladda ner rapporten

Utvärdering av Blandade Lärande Nätverk – andra halvåret 2014 till år 2015

Bild: utsida rapportFör att få ökad kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt BLN kort- och långsiktigt kan bidra till evidensbaserade förändrings- och utvecklingsarbeten är det angeläget med utvärderingar. Därför genomförs tre utvärderingar utifrån olika perspektiv, varav föreliggande studie är en av dessa. Utvärderingen syftar till att beskriva i vilken omfattning och på vilket sätt nätverken som avslutades andra halvåret 2014 till år 2015 bidragit till att målen för BLN uppnåtts. Utvärderingen visar att BLN är en arbetsmetod som är betydelsefull för att genomföra förbättrings- och utvecklingsarbeten inom vård/ omsorg och anhörigstöd på såväl individuellt som på kommunal nivå.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom

Denna hälsoekonomiska studie är en beräkning av samhällets årliga kostnader för fetalt alkoholsyndrom (FAS) i Sverige. Att dricka alkohol under graviditeten kan skada fostrets utveckling, framför allt utvecklingen av dess hjärna, och kan leda till allvarliga och livslånga funktionsnedsättningar och funktionshinder. FAS är en medicinsk diagnos som beskriver de skador som kan uppstå då fostret exponerats för alkohol. Den årliga totala samhällskostnaden för FAS år 2014 beräknades till närmare 14,4 miljarder.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

Riktade insatser till gravida och spädbarnsföräldrar med problematiskt bruk av alkohol, narkotika och läkemedel och psykisk ohälsa

En nationell kartläggning av barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Kartläggningen baseras på ett slumpmässigt urval av 100 enheter vardera från mödrahälsovården, barnhälsovården samt socialtjänsten.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

Barn som anhöriga: ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Ekonomisk studieAtt barn och unga lever i hem med missbruk och/eller allvarlig sjukdom medför direkta och indirekta kostnader för samhället på kort och lång sikt. Denna hälsoekonomiska studie är en beräkning av samhällets årliga kostnad för den andel av befolkningen som vuxit upp som barn som anhörig till förälder med psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

Antologi: Barn som anhöriga – om relationer, interventioner och omsorgsansvar

Bild: utsida antologiBarn föds anhöriga och växer upp som anhöriga till föräldrar och syskon och andra viktiga personer i familjen. I dessa relationer har minderåriga barn sin trygghet och tillitsbas att bygga sitt liv på. Omvänt får de svårigheter som drabbar föräldrar eller syskon konsekvenser också för barn. Vilka är dessa konsekvenser och hur kan vi förstå barns anhörigskap? Vilka roller kan barnet ha i sin familj? När behöver barn och föräldrar stöd och hur?

Ladda ner antologin

Ladda ner enskilda kapitel

Beställ antologin

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Syftet med kunskapsunderlaget är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig för pedagoger, men det kan även användas av andra, som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol.

Ladda nerkunskapsunderlaget här

Beställ kunskapsunderlaget här

Stuprör, hängrännor och rännkrokar

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–2014

Projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk är en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att utveckla stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller då det förekommer våld i familjen. Arbetet har följts och utvärderats av Sociologiska Institutionen vid Uppsala universitet.

Ladda ner rapporten här

Barn som anhöriga – Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 – 2014

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet fick i slutet av år 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att utgöra ett kompetenscentrum kring frågor om barn som anhöriga, bland annat genom att stödja implementeringen inom hälso- och sjukvården av 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Detta är en rapport som beskriver arbetet med det uppdraget.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Syftet med den här kartläggningen är att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapporten här

BARN SOM ANHÖRIGA

Fyra utvecklingsregioners arbete för att se och möta barn enligt paragraf 2 g i hälso- och sjukvårdslagen

Inom ramen för uppdraget "Barn som anhöriga" har Nka fokuserat på att koordinera och samordna det arbete som under två år pågått i fyra utvecklingsregioner. Denna rapport beskriver utvecklingsarbetet utifrån ett implementeringsperspektiv. 

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Unga omsorgsgivare i Sverige

Syftet med denna kartläggning har varit att undersöka och få en uppfattning om hur stor gruppen unga omsorgsgivare (bland ungdomar som går i nionde klass) är i Sverige, i vilken omfattning samt i vilken form ungdomarna ger stöd, vård och hjälp till en person som står dem nära.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Rätt att leva – inte bara överleva

Utsida idéskriften Rätt att levaEn idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning. En idéskrift framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2014.

Ladda ner idéskriften

Beställ idéskriften

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Rapporten belyser hälsa och livsvillkor för unga vuxna i åldern 30–35 år i en anhöriggrupp som växt upp med föräldrar som vårdades på sjukhus på grund av missbruk och/eller psykisk sjukdom, och baseras i sin helhet på uppgifter från nationella register.

Ladda ner rapporten här

Beställ rapport

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Rapporten belyser situationen i ung vuxen ålder för personer som förlorat en förälder under barnaåren på grund av dödsfall via uppgifter från nationella register om hälsa och livsvillkor.

Personer som förlorat en förälder i våldsam eller missbruksrelaterad död hade en två till femfaldigt ökad risk för egen död i unga år, psykiatrisk vård, missbruk och kriminalitet, medan riskerna för barn vars förälder avlidit av andra orsaker var mer måttligt förhöjd.

Ladda ner hela rapporten här

Beställ rapport

Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping

Sammantaget visade resultaten att barn och föräldrar som varit i kontakt med Barntraumateamet efter en förälders plötsliga död till stor del har varit hjälpta av det stöd de fått. Teamets arbete har upplevts som hoppgivande, bekräftande och normaliserande. De som deltog i utvärderingen tycks också idag vara vid relativt god psykisk hälsa, vilket antyder att det sätt teamet arbetar på kan ha fyllt en viktig funktion för återhämtningen.

Läs hela rapporten här

Beställ rapport

Anhörigkonsulentens arbete och yrkesroll – resultat från en enkätundersökning

Utsida rapportAnhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper har en central betydelse för innehållet i och utvecklingen av anhörigstödet i landets kommuner. Nka har därför genomfört en enkätstudie med syftet att få en nationell överblick över hur denna relativt sett nya yrkesgrupp utformar och ser på sitt arbete. Denna rapport innehåller en sammanställning av svaren på denna enkät som riktade sig till landets samtliga anhörigkonsulenter.

Läs rapporten

Beställ rapporten

Riktade psykosociala insatser till gravida och småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa: En litteraturstudie

Det är relativt vanligt att en förälder drabbas av psykisk ohälsa, i de flesta fall depression, i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Detta leder till försämrade möjligheter till en välfungerande anknytning mellan förälder och barn, och på längre sikt löper barn till föräldrar med psykisk ohälsa högre risk att själva utveckla liknande problem. Mot bakgrund av detta är det betydelsefullt att lättillgängliga och effektiva insatser kan erbjudas blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa.

I denna översikt görs en sammanställning av den internationella forskning som finns kring effekter av psykosociala stödinsatser riktade till blivande föräldrar/småbarnsföräldrar som lider av psykisk ohälsa. Vilka typer av insatser har studerats och i vilken utsträckning har dessa visats fungera?

Läs hela rapporten

Riktade psykosociala insatser till gravida
och småbarnsföräldrar med problematiskt
bruk av alkohol och narkotika: En litteraturstudie

En förälders problematiska bruk av alkohol eller narkotika i samband med
graviditet och småbarnsår kan leda till ett flertal olika negativa konsekvenser.

Vid sidan av de medicinska risker som substansbruk under graviditet kan medföra innebär ett problematiskt bruk hos en nybliven förälder även att barnet utsätts för förhöjda risker psykologiskt och socialt, i form av bland annat anknytningssvårigheter och bristande omsorg. Adekvata och effektiva stödinsatser riktade till denna grupp av föräldrar är därmed angelägna.

Behovet av stödinsatser aktualiserar dock även frågan om i vilken mån olika typer av insatser faktiskt fungerar. I föreliggande översikt sammanställs den internationella forskningen på området. Syftet är att belysa vilka psykosociala insatser riktade till föräldrar med problematiskt bruk som finns studerade, samt vad som är möjligt att säga om dessa insatsers effekter.

Läs hela rapporten

Barn som anhöriga – hur går det i skolan?

Chessrapport nummer 2Denna kartläggning av hur det går i skolan för barn som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen, har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är den andra av tre om Barn som anhöriga, framtagen av Anders Hjern, Lisa Berg, Mikael Rostila och Bo Vinnerljung vid CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Läs hela rapporten "Barn som anhöriga – hur går det i skolan?"

Beställ rapport

Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?

Rapport 1 Kartläggning CHESSDenna kartläggning av hur många barn som anhöriga, som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen, har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är den första av tre, framtagen av Anders Hjern och Helio Manhica vid CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet.

Läs hela rapporten Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?

Beställ rapport

Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012

Utsida rapportStudiens syfte är att kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras, följs upp och utvärderas inom äldre-, funktionshinder- och individ- och familjeområdet samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området. I undersökningen kartläggs och följs stödet till anhöriga under tre år i kommunerna Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik.

Läs kartläggningen i åtta kommuner 

Beställ rapport

Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens

Bild: Rapport - Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinensSyftet med denna studie var att undersöka anhörigvårdares erfarenheter av att ta hand om en äldre anhörig med inkontinens. Denna rapport fokuserar på den svenska delen av en europeisk kvalitativ studie som utförs av forskningsmedlemmar i Eurocarers i Italien, Slovakien och Nederländerna.

Läs rapporten om livskvalitet

Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudie

Bild: Rapport - Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudieI det här projektet har yrkesverksamma anhörigas behov av hjälpmedel och ny teknik inventerats. Projektet genomfördes på två orter i Sverige där anhöriga har varit delaktiga i varje steg.

Läs rapporten om teknikstöd – en behovsstudie 

Beställ rapport

Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – resultat från utvärdering av tre projekt inom programmet Teknik för äldre II

Bild: Rapport - Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – resultat från utvärdering av tre projekt inom programmet Teknik för äldre IIUtvärdering av tre projekt inom programmet, ”Teknik för äldre II” som fokuserar på tekniskt stöd till anhöriga ”Mitt i livet” som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg.

Läs rapporten om teknikstöd – resultat

Beställ rapport

Anhörigstöd – ett helt annat sätt att tänka

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering om hur anhörigvårdare i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län upplever anhörigstödet. 

Det övergripande syftet med utvärderingen var att studera vilken betydelse som de statliga stimulansmedlen haft för utvecklingen av anhörigstödet, samt vilken nytta stödet fått för anhörigvårdarna utifrån deras perspektiv. 

Läs rapporten 

Utvärdering av Blandade lärande nätverk

Bild: Rapport -Utvärdering av  Blandade lärande nätverkHjälpmedelsinstitutets utvärdering om blandade lärande nätverk.

Läs utvärderingen om blandade lärande nätverk

Beställ rapport

Anhörigstöd med mångfald – en kartläggning

Bild: Rapport - Anhörigstöd med mångfald - en kartläggningNationellt kompetenscentrum anhöriga har tillsammans med Röda Korset gjort en studie för att se om anhörigas behov möts av offentlig- och ideell sektor och om de får det stöd de behöver. Studien är inriktad på anhöriga med annan etnisk bakgrund än svensk.

Läs rapporten om kartläggningen

Beställ rapport

Senast uppdaterad 2021-10-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson